Enerji Kimlik Belgesi

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR?
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji
israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji
tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri
içeren belgedir.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.
  • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
  • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
  • Seralar, Atölyeler,
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır,
  • ağıl gibi binalar,
Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.
İlgili idareler, Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, Yatırımcı kuruluşlar, Bina sahipleri,
Bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, İşletmeci kuruluşlar, İşveren veya temsilcileri, Tasarım ve
uygulamada görevli mimar ve mühendisler, Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler, Binanın yapılmasında,
kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü
yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme
kuruluşları ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur.
 
Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın
eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu
ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.
 
Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji
yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur.
 
İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.
İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.
 
Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin
belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa
yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.
 
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
 
Copyrights © 2016 Tüm Hakları Saklıdır
ylmzmimarlik@gmail.com · ·